miljoVår verksamhet är baserad på gjutning och bearbetning av kopparlegeringar. Genom att bägge dessa processer sker inom samma anläggning minskas transporter och stoftutsläpp. Vår påverkan på miljön är främst genom de betydande miljöaspekterna, stoft till luft, förbrukning av råvaror, energi och vatten samt avfallshantering och transporter.

Det är vår intention att bedriva denna verksamhet, där lagar och förordningar och övriga krav från ägare och samhälle endast utgör ett minimikrav, på ett sätt som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete genom förebyggande arbete för att minska vår egen miljöpåverkan.
  • Fastställa och följa upp mål samt upprätta handlingsplaner relaterade till de betydande miljöaspekterna.
  • Påverka kundens materialval.
  • Använda oss av leverantörer vid inköp av förnödenheter som har ett aktivt miljöarbete.
  • Att källsortera det avfall/restprodukter som alstras i verksamheten.
  • Utbilda, motivera, informera och engagera våra medarbetare till ett aktivt miljöarbete.
  • Aktivt samarbeta med myndigheter, organisationer, leverantörer och kunder i strävan att uppnå lösningar för att bättre skydda miljön.
  • Vi ska uppmuntra till öppenhet och dialog med våra kunder, leverantörer, medarbetare, entreprenörer, ägare, myndigheter och allmänheten i miljöfrågor samt informera om vår miljöpolicy.
  • Att alla anställda och entreprenörer som utför tjänster för organisationens räkning är medvetna om innehållet i denna policy som också är öppen för allmänheten att ta del av om så önskas.